3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

استرالیا ویزای اضطراری برای کشاورزان سفید پوست آفریقای جنوبی را در نظر می گیرد

پشتیبانی از استرالیا استرالیا در نظر دارد ویزای اضطراری برای کشاورزان سفید پوست آفریقای جنوبی را انجام می دهد. RUSSELL GOLDMANMARCH 15 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن صفحه اصلی صفحه اصلی مقدمه پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var fragment fragment storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementBy